C¸c tæ chøc, ®oµn thÓ  trong nhµ tr­êng

  1. Chi bộ Đảng: Gồm 23 đảng Viên
  2. Tổ chức Công đoàn: gồm 58 Đoàn viên - lao động
  3. Chi Đoàn TNCSHCM: Gồm 25 Đoàn viên
  4. Gồm có 5 tổ chuyên môn

- Tổ MG lớn

- Tổ MG nhỡ

- Tổ MG bé- nhà trẻ

- Tổ dinh dưỡng

- Tổ văn phòng

1. Hiệu trưởng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Hương

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Đại học

2. Phó Hiệu trưởng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Tơ Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học

3. Phó Hiệu trưởng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Năm sinh: 1973Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Tổ trưởng chuyên môn:

- Trương Thị Hòa - TT tổ MG lớn

- Hoàng Thị Đơn - TT tổ MG nhỡ

- Đào Thị Hồng Luyến - TT tổ MG bé - NT

- Trần Thị Hoàng Yến - TT Tổ DD

- Nguyễn Thị Thanh Tâm - TT tổ văn phòng